ЈАВЕН ОГЛАС/SHPALLJE PUBLIKE

Врз основа на членовите 22 и 23 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ, бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), член 19 став (7) и член 88 од Закон за основното образование („Службен весник  на Република Северна Македонија“, бр.161/19 и 229/20) и одобрените согласности за вработување на определено работно време од Министерството за образование и наука 12- 7311/2 од 03.08.2022година, бр. 12-8512/4 од 04.08.2022 година, Основното училиште со ресурсен центар „Иднина“, Скопје објавува
 
 
ЈАВЕН ОГЛАС
за вработување на определено работно време на 226  стручни соработници - приправници - образовни асистенти за ученици со попречености во основното образование
 
Се објавува јавен оглас за вработување на 226 стручни соработници - приправници - образовни асистенти на определено работно време во учебната 2022/2023 година, за работа со ученици со попречености во основните училишта во следниве општини: Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Старо Нагоричане, Куманово, Липково, Центар, Гази Баба, Бутел, Чаир, Шуто Оризари, Зелениково, Петровец, Илинден, Арачиново, Чучер Сандево на следниве работни места:
Стручен соработник - приправник во основно образование:
 1. Образовен асистент во одделенска настава – 95 (деведесет и пет) извршители на македонски наставен јазик.
 2. Образовен асистент во предметна настава - 16 (шеснаесет) извршители на македонски наставен јазик.
 3. Образовен асистент во комбинирана паралелка - 5 (пет) извршители на македонски наставен јазик.
 4. Образовен асистент во одделенска настава – 85 (осумдесет и пет) извршители на албански наставен јазик.
 5. Образовен асистент во предметна настава – 20 (дваесет) извршители на албански наставен јазик.
 6. Образовен асистент во комбинирана паралелка - 5 (пет) извршители на албански наставен јазик.
 
Кандидатот треба да ги исполнува следниве:
Општи услови:
 • да е државјанин на Република Северна Македонија;
 • активно да го користи македонскиот јазик;
 • да е полнолетен;
 • да има општа здравствена состојба за работното место;
 • со правосилна пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност;
 • да не му е изречена привремена мерка за заштита или не му е одземено вршењето на родителското право;
 • со правосилна пресуда да не е осуден за кривично дело со казна затвор над шест месеци;
 • да не е член на потесното семејство на лицето на кое би му пружало образовна асистенција.
 
Посебни услови:
Завршено образование за:
Специјален едукатор и рехабилитатор, педагог, психолог, социјален работник, социјален и рехабилитациски педагог, со завршено образование VII/1 степен, т.е VI A според македонската рамка на квалификации  МРК или 240 ЕКТС, како и лице што ги исполнува условите за наставник во одделенска настава (VII/1 степен т.е. VI А според македонската рамка на квалификации МРК или 240 ЕКТС, како и лице наставник во предметна настава (VII/1 степен т.е. VI А според МРК или 240 ЕКТС).
Општи работни компетенции на образовните асистенти:
 • поддршка на учениците со попреченост;
 • соработка со наставниците;
 • соработка со родителите/старателите;
 • соработка со стручните работници и инклузивниот тим на ученикот;
 • соработка со зедницата;
 • комуникација и
 • остварување резултати.
Распоред на работно време:
 • Работни денови понеделник-петок;
 • Работно време 8 часови дневно;
 • Работни часови неделно 40, од кои 20  до 30 часа во директна поддршка на ученикот и наставникот и 10 до 15 часа за подготовка и организација на сопствената работа;
 • Основен надоместок на образовниот асистент: 24,208,00 денари;
 • Времетраењето на работниот однос за кој се ангажира образовниот асистент е за учебната 2022/2023 година.
Потребни документи за пријавување:
 • Барање/Молба;
 • CV/Кратка биографија;
 • Мотивационо писмо за интересот за работното место образовен асистент;
 • Диплома за завршено соодветно образование;                                            
 • Уверение за државјанство;
 • Извод од матична книга на родени;
 • Потврда од суд за неосудуваност;
Доколку има претходно искуство со образовна асистенција на ученик во основото образование, се наведува името и презимето на ученикот и училиштето во коешто учи ученикот;
Документите се доставуваат во рок од 3 (три) работни дена од денот на објавувањето на повикот во дневниот печат во затворен плик, лично во архивата на основното училиште со ресурсен центар „Иднина“, Скопје до 15:30  часот или по препорачана пошта, брза пошта  на адреса: Втора македонска бригада бр: 3 Скопје, со назнака „Јавен оглас за образовен асистент“
Документите се доставуваат во оригинал или копии заверени на нотар.
Изборот на кандидатите го врши комисија формирана од директорот на основното училиште со ресурсен центар.               
Во селекцијата за избор, по заврешената административна проверка, комисијата врши интервју.
Избраните кандидати ќе добијат соодветна обука пред почетокот на учебната година од соодветни обучени тренери.
 
НАПОМЕНА: работодавачот го задржува правото на промена на бројот на извршители на работните места во зависност од потребите.
 
                                                                                     Основно училиште со ресурсен центар„Иднина“, Скопје
***************************************************************************************************************************************

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 dhe 120/18), neni 19 paragrafi (7) dhe neni 88 i Ligjit për arsimin fillor ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 161/19 dhe 229/20) dhe pëlqimet e miratuara për punësim në kohë të caktuar pune nga Ministria e arsimit dhe shkencës nr. 12-7311/2 nga data 03.08.2022, nr. 12-8512/4 nga data 04.08.2022 Shkolla fillore me qendër resurse "Idnina" Shkup publikon
 
 
SHPALLJE PUBLIKE
për punësim kohë të caktuar pune të 226 bashkëpunëtorëve profesional-praktikantëve-asistentëve arsimor për nxënës me nevoja të veçanta në arsimin fillor
 
Publikohet shpallje publike për punësimin e 226 bashkëpunëtorëve profesional - praktikantëve - asistentëve arsimor me kohë të caktuar pune në vitin shkollor 2022/2023, për punë me nxënës me nevoja të veçanta në shkollat ​​fillore në komunat e mëposhtme: Kratovë, Kriva Pallankë, Rankovce, Staro Nagoriçane, Kumanovë, Likovë, Qendër, Gazi Babë, Butel, Çair, Shuto Orizare, Zelenikovë, Petrovec, Ilinden, Haraçinë, Çuçer Sandevë në vendet e mëposhtme të punës:
Bashkëpunëtor profesional - praktikant në arsimin fillor:
 1. Asistent arsimor në mësimin klasor - 95 (nëntëdhjetë e pesë) ushtrues në gjuhën mësimore maqedonase.
 2. Asistent arsimor në mësimin lëndor - 16 (gjashtëmbëdhjetë) ushtrues në gjuhën mësimore maqedonase.
 3. Asistent arsimor në paralele të kombinuar -5 (pesë) ushtrues në gjuhën mësimore maqedonase.
 4. Asistent arsimor në mësimin klasor - 85 (tetëdhjetë e pesë) ushtrues në gjuhën mësimore shqipe.
 5. Asistent arsimor në mësimin lëndor - 20 (njëzet) ushtrues në gjuhën mësimore shqipe.
 6. Asistent arsimor në klasë të kombinuar - 5 (pesë) ushtrues në gjuhën mësimore shqipe.
 
Kandidati duhet t’i plotësojë këto:
Kushte të përgjithshme:
 • të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 • të përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedone;
 • të jetë i moshës madhore;
 • të ketë gjendje të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës;
 • me aktgjykim të vlefshëm mos të jetë i dënuar me ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
 • mos të ketë të shqiptuar masë të përkohshme për mbrojtje ose mos të jetë privuar nga ushtrimi i të drejtës prindërore
 • me aktgjykim të vlefshëm mos të jetë i dënuar për vepër penale me dënim me burg më shumë se gjashtë muaj,
 • të mos jetë anëtar i familjes së ngushtë të personit të cilit do t'i ofrojë asistencë arsimore.
 
Kushte të veçanta:
Arsim të kryer për:
Edukator special dhe rehabilitator, pedagog, psikolog, punëtor social, pedagog social dhe rehabilitues, me arsim të kryer shkalla VII/1, gjegjësisht VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve KMK ose 240 EKTS, si dhe person i cili plotëson kërkesat për mësimdhënës në mësimin klasor (shkalla VII/1, gjegjësisht VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve KMK ose 240 EKTS, si dhe person mësimdhënës në mësimin lëndor (shkalla VII/1, gjegjësisht VI A sipas KMK ose 240 EKTS).
 
Kompetencat e përgjithshme të punës të asistentëve arsimor:
 • mbështetje për nxënësit me nevoja të veçanta,
 • bashkëpunim me mësimdhënësit,
 • bashkëpunim me prindërit/kujdestarët
 • bashkëpunim me punëtorët profesional dhe ekipin inkluziv të nxënësit
 • bashkëpunim me komunitetin
 • komunikim dhe
 • arritje e rezultateve.
Orari i punës
 • Ditët e punës e hënë-e premte
 • Orari i punës 8 orë në ditë
 • Orët e punës në javë 40, nga të cilat 20 deri në 30 orë në mbështetje të drejtpërdrejtë të nxënësit dhe arsimtarit dhe 10 deri në 15 orë për përgatitjen dhe organizimin e punës së vet
 • Kompensimi themelor i asistentit arsimor: 24,208,00 denarë.
 • Kohëzgjatja e marëdhënies së punës për të cilën angazhohet asistenti arsimor është për vitin akademik 2022/2023.
Dokumentet e nevojshme për aplikim:
 • Kërkesë/Lutje
 • CV/Biografi e shkurtë
 • Letër motivimi për interesin për vendin e punës asistent arsimor,
 • Diplomë për arsimin e duhur të kryer,
 • Çertifikatë e nënshtetësisë,
 • Çertifikatë e lindjes,
 • Vërtetim nga gjykata për mosdënim,
 • Nëse ka përvojë të mëparshme me asistencë arsimore të nxënësit në arsimin fillor, të shënohet emri dhe mbiemri i nxënësit dhe shkollës ku mëson nxënësi,
Dokumentet dorëzohen brenda 3 (tre) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes në shtypin ditor në një zarf të mbyllur, personalisht, në arkivin e shkollës fillore me qendër resurse "Idnina" Shkup deri në ora 15:30 ose me postë me rekomandim, postë të shpejtë në adresën: Vtora Makedonska brigada nr: 3 Shkup, me shënim "Shpallje publike për asistent arsimor"
Dokumentet dorëzohen në origjinal ose kopje të noterizuara.
Përzgjedhja e kandidatëve bëhet nga një Komision i formuar nga drejtori i shkollës fillore me qendër resurse.
Në selektimin për përzgjedhje, pas kontrollit të kryer administrativ, zhvillohet një intervistë me Komisionin.
Kandidatët e përzgjedhur do të marrin trajnimin e duhur para fillimit të vitit shkollor nga trajnerë të trajnuar në mënyrë të duhur.
 
SHËNIM: punëdhënësi e ruan të drejtën të ndryshojë numrin e ushtruesve të vendeve të punës në varësi të nevojave.
 
 
                                                                                     Shkolla fillore me qendër resurse IdninaShkup