Бидете НАШ гостин со ВАШ безглутенски рецепт! BËHUNI MYSAFIRI JONË ME RECETËN TUAJ PA GLUTEN!

ПРЕДНОВОГОДИШЕН НАСТАН–БАЗАР НА ТЕМА: БЕЗГЛУТЕНСКА ИСХРАНА
I.Општи одредби
1. Предновогодишниот настан-базар е во организација на Основното училиште со ресурсен центар „Иднина“-Скопје во рамки на проектот Заедно со жените/родители на децата со потешкотии во развојот, чија реализација е овозможена од dm drogerie markt;
2. Настанот ќе се оддржи во просториите на EAST GATE MALL во Скопје на 22.12.2023 година (петок) со почеток од 17.00 до 19.00 часот.
3. Во овој документ се пропишани целите, задачите како и насоките за учество  на предновогодишниот настан-базар;
4. Овој документ ќе биде достапен на социјалните медиуми на основното училиште со ресурсен центар „Иднина“-Скопје;
 
                                                                 II. Цели и задачи на настанот
5. Целта на овој настан е подигнување на јавната свест за поголема достапност на безглутенска храна во општеството бидејќи голем дел од децата со потешкотии особено децата во спектарот на  аутизмот манифестираат интолеранција на оваа хранлива состојка;
6. Задачи на настанот;
- Дегустација на безглутенска храна подготвена од учеснички од Р.С.М
- Подготовка на електронско списание со рецепти од безглутенска храна
- Работилница за деца на тема здрава храна
III. Насоки за учество
  7.  Во подготовка на безглутенската храна учествуваат учесници кои претходно се пријавиле преку ФОРМУЛАР ЗА УЧЕСТВО (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUzmGna_C13ahcbsL8mI_G2Q3F2-6xLEh6PMI4YR599Gdfjg/viewform?usp=sf_link),  достапен на социјалните мрежи на училиштето.
Формуларот за учество содржи податоци за генералиите на учесникот, општината во која живее и електронски запис на рецептот. Информациите се пополнуваат со Times New Roman македонска поддршка.
8. Пријавувањето за учеството за подготовка на безглутенска храна е најдоцна до 18.12.2023 година
9. Еден учесник може да се пријави со максимум една рецепта.
10. Безглутенската храна се доставува до местото на настанот во договор со организаторот, истата треба да биде соодветно спакувана и да содржи информации за употребените намирници и денот на изработка.
11. Во дегустацијата на подготвената безглутенска храна учествуваат сите кои имаат желба. Сите они кои ќе дегустираат треба да остават оценка за производот. Производот со највисока оценка ќе добие награда производи од dm drogerie markt.  Доколку се појават 2,3 или повеќе производи со иста оценка дополнително ќе се оценува сложеноста на подготовка на рецептот.
12. Целта на работилницата е да се подигне свеста кај децата за специфичните потреби на нивните другарчиња со посебни потреби се со цел да ги планираат во моментите кога организираат предновогодишни или роденденски прослави.
IV. Завршни одредби
 
13. Повеќе информации за целиот проект се достапни на https://www.idnina.edu.mk/veststatija/109171/zaedno-so-zheniteroditeli-na-decata-so-poteshkotii-vo-razvojot/
14. Доколку имате дополнителни прашања може да се обратите на  idnina2008@yahoo.com, kv371010@schools.mk или на телефонскиот број +389 77 88 13 90
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AKTIVITET I VITIT TË RI BAZAR ME TEMË: USHQIMI PA GLUTEN
I.Dispozitat e përgjithshme
1. Aktiviteti i Vitit të Ri - bazari organizohet nga Shkolla Fillore me Qendër Resurse “Idnina”-Shkup në kuadër të projektit Bashkë me gratë/prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta, realizimi i të cilit mundësohet nga dm drogerie markt ;
2. Aktiviteti do të mbahet në hapësirat e EAST GATE MALL në Shkup me datë 22.12.2023 (e premte) duke filluar nga ora 17.00 deri në ora 19.00.
3. Në këtë dokument përcaktohen qëllimet, detyrat dhe drejtimet për pjesëmarrje në aktivitetin-bazarin e Vitit të Ri;
4. Ky dokument do të jetë në dispozicion në rrjetet sociale të shkollës fillore me qendër resurse "Idnina"-Shkup;
 
                                                                 II. Qëllimi dhe detyrat e aktivitetit
5. Qëllimi i këtij aktiviteti është të rrisë ndërgjegjësimin e publikut për praninë më të madhe të ushqimit pa gluten në shoqëri sepse një numër i madh i fëmijëve me nevoja të veçanta, veçanërisht fëmijët nga spektri i autizmit, manifestojnë intolerancë ndaj kësaj përbërje ushqimore;
6. Detyrat e aktivitetit;
- Degustimi i ushqimit pa gluten të përgatitur nga pjesëmarrësit nga R.M.V
- Përgatitja e revistës elektronike me receta nga ushqimi pa gluten
- Krijimi i një reviste elektronike me receta nga ushqimi pa gluten
- Punëtori për fëmijë “Planifikoj“ 
III. Udhëzime për pjesëmarrje
  7.  Pjesëmarrësit që janë regjistruar paraprakisht përmes FORMULARIT TË PJESËMARRJES (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUzmGna_C13ahcbsL8mI_G2Q3F2-6xLEh6PMI4YR599Gdfjg/viewform?usp=sf_link),  në dispozicion në rrjetet sociale të shkollës, marrin pjesë në përgatitjen e ushqimit pa gluten
Formulari i pjesëmarrjes përmban të dhëna për pjesëmarrësin, komunën ku jeton dhe përshkrimin elektronik të recetës. Informatat plotësohet me mbështetjen e Times New Roman.
8. Pjesëmarrja në përgatitjen e ushqimit pa gluten është më së voni deri më 18.12.2023.
9. Një pjesëmarrës mund të regjistrohet me maksimum një recetë.
10. Ushqimi pa gluten dorëzohet në vendin e aktivitetit në marrëveshje me organizatorin, i njëjti duhet të jetë i paketuar në mënyrë të duhur dhe të përmbajë informata për produktet ushqimore të përdorura dhe ditën e prodhimit.
11. Në shijimin e ushqimit të përgatitur pa gluten mund të marrin pjesë të gjithë që kanë dëshirë. Të gjithë ata që e shijojnë duhet të lënë vlerësim për produktin. Produkti me rezultatin më të lartë do të fitojë produkte nga dm drogerie markt. Nëse shfaqen 2, 3 ose më shumë produkte me të njëjtën notë, do të vlerësohet edhe mënyra e përgatitjes së recetës.
12. Në punëtori marrin pjesë të gjithë fëmijët. Qëllimi i punëtorisë është të rrisë ndërgjegjësimin e fëmijëve për nevojat specifike të shokëve të tyre me nevoja të veçanta në mënyrë që t’i planifikojnë ata kur organizojnë festa për Vitin e Ri apo ditëlindje.
IV. Dispozitat përfundimtare
 
13. Më shumë informata për të gjithë projektin mund të gjeni në https://www.idnina.edu.mk/veststatija/109171/zaedno-so-zheniteroditeli-na-decata-so-poteshkotii-vo-razvojot/
14. Nëse keni pyetje shtesë, mund të kontaktoni idnina2008@yahoo.com, kv371010@schools.mk ose në numrin e telefonit +389 77 88 13 90
 

Галерија