ВИ БЛАГОДАРИМЕ/JU FALEMNDERIT

Сите ние сме благодарни и  горди на хуманото дело што по повод новогодишните празници нашите соработници и пријатели донираа новогодишни пакетчиња, едукативни материјали и други помагала за опрема на нашите кабинети. Артан Груби-прв Заменик на Претседателот на Владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците, Комерцијална банка АД Скопје, НВО„Свети Спас“ Скопје, Црвен Крст –Гази БабаСМУГС „Д-р Панче Караѓозов“-Скопје, Хуманитарна организација АДРА Македонија, Г-дин Талат Џафери, Претседател на Собранието на Република Северна Македонија, г-дина Фатмир Битиќи, Заменик на Претседателот на Владата за економски прашања, г-ѓа Славјанка Петровска, Министерка за одбрана, г-дин Велимир Смилевски и г-дин Умер Невзат, Ви благодариме за Вашата несебичност и општествена одговорност. Одговорноста за децата е на целата заедница. Патот на нивниот напредок и успех е, и  ќе биде поддржан од сите нас, затоа што сите деца имаат еднакви права и на сите треба да има се даде неопходната поддршка.
Нека Новата година започне со голема благодарност и до сите наши соработници за хуманоста и донациите во текот на целата година. Вашите донации допринесоа за среќни насмеани детски лица а на нашето училиште помогнавте да направи чекор поблиску до европските трендови на добри практики и техники за  работа со учениите со попреченост.
Ако постои нешто што Ве исполнува со љубов и среќа  нека Ве следи и во Новата 2023 година и нека остане вечно во сите.Тоа е нашата  новогодишна желба за нив од сите нас.
Нека силата на претстојните празници  Ве зближи со оние кои најмногу Ве сакаат.
Сакаме Божиќниот дух да Ве благослови со здравје, среќа, љубов и мир.
Среќна Нова Година!
Të gjithë jemi mirënjohës dhe krenarë për veprën humane që me rastin e festave të Vitit të Ri, bashkëpunëtorët dhe miqtë tonë dhuruan pako për Vitin e Ri, materiale edukative dhe pajisje të tjera për furnizimin e kabineteve tona. Artan Grubi-Zëvendëskryeministër i parë dhe Ministër për Sistem Politik dhe Marëdhënie ndërmjet Bashkësive, Komercijallna banka SHA Shkup, OJQ “Sveti Spas” Shkup  Kryqi i Kuq – Gazi Babë, ShMMQSH "Dr. Pançe Karagjozov"-Shkup, Organizata Humanitare ADRA Maqedoni, z. Talat Xhaferi, Kryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Fatmir Bytyqi, Zëvendëskryetar i Qeverisë për çështje ekonomike, znj. Sllavjanka Petrovska, Ministre e mbrojtjes, z. Velimir Smilevski dhe z. Umer Nevzat, Ju falemnderit për humanitetin dhe përgjegjësinë Tuaj shoqërore. Përgjegjësia për fëmijët është e të gjithë shoqërisë. Rruga e përparimit dhe e suksesit të tyre është dhe do të mbështetet nga të gjithë ne, sepse të gjithë fëmijët kanë të drejta të barabarta dhe të gjithëve duhet t’u jepet mbështetja e nevojshme.
      Viti I Ri le të fillojë me një falënderim të madh për të gjithë bashkëpunëtorët tanë për humanizmin dhe donacionet e tyre gjatë gjithë vitit. Donacionet tuaja kontribuan për fytyrat e fëmijëve me buzëqeshje të gëzuara dhe ju ndihmuat shkollën tonë që të bëjë një hap më pranë tendencave evropiane të praktikave dhe teknikave të mira për të punuar me nxënësit me nevoja të veçanta.
Nëse ka diçka që ju mbush me dashuri dhe lumturi, le t’ju ndjekë edhe në Vitin e Ri 2023 dhe le të qëndrojë përgjithmonë. Kjo është dëshira jonë e Vitit të Ri për ta nga të gjithë ne.
Urojmë që forca e festave të ardhshme t’ju afrojë me ata që ju duan më shumë.
Ju dëshirojmë që fryma e Krishtlindjes t’ju bekojë me shëndet, lumturi, dashuri dhe paqe.
 Gëzuar Vitin e Ri!

 

Галерија