„МЕНАЏМЕНТ НА СТРЕС И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ПРОФЕСИОНАЛНО СОГОРУВАЊЕ“

Во периодот од 11.04.2022 до 15.04.2022год. беше релизиран курс на тема ,,Менаџмент на стрес и превенција од професионално согорување". Реализатор на курсот е ShipCon Limassol Ltd
Овој курс беше организиран во рамки на проектот „Креативни и иновативни решенија во едукацијата на ученици со посебни потреби“  финансиран од Националната агенција за европски образовни програми Еразмус+ во делот на учење преку индивидуални мобилности. На курсот присуствуваа 50 учесници од повеќе  земји:Финска, Норвешка, Шведска, Словачка, Литванија ,Бугарија  и Северна Македонија.
МЕТОДОЛОГИЈА НА КУРСОТ
Методологијата беше базирана на теоретски часови, презентации,како и дискусии и споредбени анализи на искуствата.
 ГЛАВНИ ЦЕЛИ  НА КУРСОТ
  • Надминување на неуспехот во образованието
  • Подобрување на продуктивноста на работа.
  • Справувањето со стресот кој влијае на здравјето
  • Важноста на преземањето на одговорноста за нечиј живот
  • Научете како да се справите со стресот и да избегнете професионално согорување