Секција за општествени науки

Во  секцијата членуваат  ученици кои што имаат  интерес за општествените науки,  како и ученици кои во рамки на другите предмети изучуваат сродни содржини, и кои во тековниот период се истакнуваат со солиден успех и поведение. Во текот на учебната година се реализираат посети  на значајни културно историски знаменитости и објекти од непосредната околина, а позначајните датуми се одбележуваат со реферат и пригодна програма. Се работи и на  уредување на ѕидното катче. Програмата е флексибилна во зависност од тековни настани и добиени покани за посета на манифестации, временски услови неопходни за реализирање на активностите на отворен простор и слично.
Реализирани проекти:
 • „Музејот-пријател на детето“;
 • „Грнчарство“;
 • „Ткаеното килимче“;
 • „И јас знам што е тоа археологија“
 • „Патувачки куфер“
 • „Среќна баба Марта“
Партнери од локалната заедница:
 • Музејот на македонската борба
 • Археолошки музеј
 • Музејот на Македонија
 • ООУ „Аврам Писевски“
 • ООУ„Јан Амос Коменски“
 • ООУ„Вера Циривири Трена“
Постигнати резултати:
 • Надополнување на стекнатите и усвојување на нови знаења;
 • Развој и зацврстување на културни навики за однесување во музеите и на јавни места воопшто;
 • Поттикнување на креативноста преку практични работилници;
 • Навики и вештини за јавен настап преку учество на манифестации
 • Социјална инклузија преку тематски работилници со ученици од редовни училишта