Одделенски час/Животни вештини

Целта на Одделенскиот час/Животни вештини до VIодд. и Одделенски час VII-Ixодд. е да се поттикне социјалниот развој на ученикот, способноста за тимска работа и соработката меѓу учениците во одделението.

Овие часови се оддржуваат еднаш неделно и секој наставник во рамките на предвидените содржини, а во согласност со Програма ги креира содржините на овие часови спрема потребите на ученикот како единка и одделението како целина.

Часот со класниот раководител е базиран врз основа на тематски области според кои секој наставник е должен во согласност со возраста и индивидуалните способности а и потреби на учениците да ги прилагоди наставните единици кои ги интегрира во своите месечни планови.

Некои од содржините на класниот час се
  •  Безбедност на децата во сообраќајот
  •  Полицијата во служба на граѓаните
  •  Насилството како негативна друштвена појава
  •  Превенција и заштита на децата од опојни дроги и алкохол
  •  Безбедно користење на интернет и социјални мрежи
  •  Превенција и заштита на децата од трговија со луѓе
  •  Заштита од пожар
  •  Заштита од техничко технолошки опасности и природни непогоди