Основното училиште со ресусен центар „Иднина“ - Скопје обезбедува стручна поддршка на наставниците,  стручните соработници, инклузивниот тим од општинските основни
училишта, стручните соработници - образовни асистенти, воспитувачи и стручни соработници во предучилишни установи, како и родителите и пошироката заедница за да ги развијат знаењата и вештините во врска со давањето одговор на различните потреби на учениците. 

Погледнете ја понудата на курсеви и работилници на различни теми во продолжение, а доколку имате специфична потреба од стручна поддршка контактирајте не со цел да излеземе во пресрет на вашите потреби.
 

  • Дизајнирање на инклузивни средини за учење кои обезбедуваат поддршка за сите ученици;
  • Обука за аугментативна и алтернативна комуникација;
  • Музика во училницата: Активна и рецептивна музико терапија за училишта;
  • Тим билдинг за училишта: Градење на едукативни заедници преку игра и забава;
  • Вклучување на деца бегалци, мигранти, без државјанство и баратели на азил во воспитно-образовниот процес;
  • Креативни методи во настава со ученици со посебни образовни потреби;
  • Стрес менаџмент и превенција од професионално согорување;
  • Таблети и паметни телефони – употреба на мобилни уреди како едукативни алатки.
  • Обука за стручни соработници образовни асистенти;