• Ана Б. Јовановска  - Специјален едукатор и рехабилитатор-  Еколошкa секција - одделенски раководител  III- 2 одделение
 • Сања Станковска - Специјален едукатор и рехабилитатор - Еколошкa секција - одделенски раководител  VI 1 одделение
 • Анкица Стрезовска - Специјален едукатор и рехабилитатор - Балетско  -  ритмичка секција -одделенски раководител на I-2 и III-1 одделение
 • Лена Пехчевска -  Наставник по Физичко и здравствено образование, едногодишна доквалификација на Институтот за специјална едукација и рехабилитација во Скопје - класен раководител на XI одделение - Секција за училишен спорт и здравје 
 • Наташа Јованоска - М-р Специјален едукатор и рехабилитатор - Секција за ликовно изразување - - класен раководител  na V-1 одделение
 • ​​Пецо Стојановски - Наставник по Техничко образование, едногодишна доквалификација на Институтот за специјална едукација и рехабилитација во Скопје - класен раководител  VIII одделение
 • Емилија Георгиева- М-р Специјален едукатор и рехабилитатор – Млади креативци  - класен раководител  IV-1 одделение
 • ​Авидан Умери - Одделенски наставник -  едногодишна доквалификација на Институтот за специјална едукација и рехабилитација во Скопје - класен раководител  II и IV одделение – комбинирана паралелка на албански наставен јазик - Секција за развој на примарни социјални вештини
 • Рејхане Хасани - Специјален едукатор и рехабилитатор - класен раководител на комбинирана паралелка на албански наставен јазик во ОУ Скендербег - Арачиново- Детска организација
 
 
 • Ружица Димитриевска - наставник по Ликовно образование - Секција за ликовно изразување 
 • Соња Цоковиќ - Одделенски наставник, едногодишна доквалификација на Институтот за специјална едукација и рехабилитација во Скопје - Драмско – рецитаторска секција - класен раководител  I-1и II -1 одделение  
 • Златко Петревски - Специјален едукатор и рехабилитатор – Млади креативци - класен раководител  VII одделение     
 • Сара Зумбери – Специјален едукатор и рехабилитатор - Детска организација - класен раководител  во комбинарана паралелка на албански јазик во ОУ 25 Мај - Синѓелич – комбинирана паралелка на албански наставен јазик
 • Анѓела Милевска – Специјален едукатор и рехабилитатор – класен раководител  VI – 2 одделение
 • Семра Даути – Специјален едукатор и рехабилитатор - Креативно - творечка секција - класен раководител  III одделение – комбинирана паралелка на албански наставен јазик
 • ​Шпреса Рашити - Специјален едукатор и рехабилитатор - Балетско  -  ритмичка секција - класен раководител  VII и VIII одделение – комбинирана паралелка на албански наставен јазик
 • Сухејла Апи - Одделенски раководител I,II и III одделение на албански наставен јазик
 • Северџане Ајдари Фетаи - Одделенски раководител VI одделение на албански наставен јазик