За време на музичката секција на која учениците се запознаваат и учат да свират со различни инструменти кои пред се се нивни интерес, но и одговараат на нивните способности и можности: пијано, дувачки инструменти, ударни инструменти или едноставни инструменти кои се дел од музико терапијата на учениците и кои пред се го развиваат нивниот ритам, аудитивната перцепција, а со тоа овозможуваат целосен развој на личноста на детето.