Во рамките на специјализираните услуги во ОУРЦ,,Иднина,, се опфаќаат и ученици кои имаат потреба од Индивидуална поддршка  по модифицирана програма. Модифицираната наставна програма, наменета за учениците со комплексни потреби,се подготвува за секој воспитно- образовен период на основното образование и со неа се определуваат резултатите од учење базирани на компетенциите со кои треба да стекнат и развијат самостојност, личен развој и
социјални односи. Модифицирана наставна програма ја подготвува Инклузивниот тим за ученикот со попреченост согласно со неговите индивидуални потенцијали и потреби, во рок од 30 дена од денот на започнување на настава на ученикот во училиштето и ги спроведува мерките за поддршка во учењето согласно со препораките од стручните тела за функционална проценка (МКФ) донесена од Светската здравствена организација. Појдовна основа при изработка на модифицирана наставна програма за ученик со комплексни потреби се наставните програми, податоците за ученикот (педагошки профил на ученикот) и податоците за инклузивниот тим за ученикот.
Согласно Упатсвото за изготвување на модифицирана програма наставата за учениците со комплексни потреби и со препораката на стручното тело за проценка, се реализира во основните училишта според модифицирана наставна програма на наставните програми. Учениците со комплексни потреби може да следат дел од наставата и во училиштата со ресурсен центар или во центрите за поддршка на учењето кои располагаат со специјализирано знаење, услуги и опрема. Во рамките на ОУРЦ ,, Иднина ,, функционира кабинет за работа по модифицирана програма соодветно опремен според потребите на учениците кои имаат препорака за работа по модифицирана програма. Истиот го посетуваат учениците од основните општински училишта кои имаат препорака од МКФ за работа по модифицирана програма во ОУРЦ,,Иднина,,. Евалуација на модифицираната наставна програма се врши најмалку два пати во текот на една учебна година од страна на инклузивниот тим за ученик, при што е неопходно да се направи
анализа на планираното со модифицираната наставна програма, како и на ефективноста на наставните стратегии кои се предвидени со модифицираната наставна програма. Доколку ученикот не ги постигне поставените стандарди за оценување во предвидениот временски период, се врши ревидирање на модифицираната наставна програма.


Специјални едукатори и рехабилитатори:
Анета Бичковска, Симона Георгиевска