МИСИЈА

Максимални можности за учење, личен развој, достоинство и самовреднување на секој ученик преку индивидуализирана поддршка и ресурси.

ВИЗИЈА

Стимулативна, мултикултурна и безбедна средина која нуди современи методи и техники за едукација и рехабилитација, ориентирани кон силните страни и индивидуалните потреби на учениците, во којашто тие го постигнуваат својот максимален потенцијал за активно учество во општеството.

МОТО

Креираме можности за: И- Индивидуализација Д -Другарување Н -Насочување И -Инспирирање Н -Нови знаења А -Активности
Креираме можности за:
.............................................
И- Индивидуализација
Д -Другарување
Н -Насочување
И -Инспирирање
Н -Нови знаења
А -Активности