Што сме ние?

Основното училиште со ресурсен центар „Иднина“-Скопје  е јавна институција  во која се организира и реализира воспитание и образование на учениците  со попречености – задолжително основно образование, девет години за сите деца кои до крајот на календарската година ќе наполнат шест години.
Основното училиште со ресурсен центар ги користи своите просторни, материјални и човечки ресурси и капацитети и дава соодветна стручна поддршка на учениците со попреченост, наставниот кадар, стручните соработници, родителите односно старателите и инклузивните тимови во општинските основни училиште, како и  преку центрите за поддршка врз основа на територијален принцип (близина) уредено со посебен акт- решение за реонизација, донесено од Министерот.
Начинот на соработка помеѓу основните училишта со ресурсен центар и другите основни училишта  e  уредено во посебен акт - упатство за соработка помеѓу општинските основни училишта и основното училиште со ресурсен центар/центар за поддршка) донесен од страна на министерот, на предлог на Бирото.
Основното училиште со ресурсен центар „Иднина“ Скопје  го  опфаќа  Североисточниот и дел од Скопскиот реон за соработка со следниве општини и општински основни училишта:  Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Старо Нагоричане, Куманово, Липково, Центар, Гази Баба, Бутел,Чаир,Шуто Оризари, Зелениково, Петровец,Илинден, Арачиново, Чучер Сандево и Центрите за поддршкана учењето на учениците со попреченост кои се наоѓаат во: ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово за подрачјето на општина Кратово,ООУ „Браќа Миладиновци“ - Куманово за подрачјето на општина Куманово,ООУ „Ристо Крле“ – Илинден, ООУ „Гоце Делчев“ – Илинден, ООУ „Браќа Миладиновци“ - Илинден за подрачјето на општина Илинден,ООУ „Кочо Рацин“ - Петровец за подрачјето на општина Петровец,ООУ „Вера Јоциќ“ - Гази Баба ,ООУ „Стив Наумов“ - Гази Баба ,ООУ „25 Мај“- Гази Баба , ООУ „Његош“ – Колонија, Идризово за подрачјето на општина Гази Баба, ООУ „Герг Кастриот“- Арачиново за подрачјето на општина Арачиново.

Историјат

Во Собранието на град Скопје и на заедничката седница на Градскиот и Просветно културниот собор одржана на 18.06.1971 година, по предходно изготвена идејна програма од  Проф.д-р Љупчо Ајдински,  донесено е Решение за основање Специјално училиште за основно образование на деца со лесна психичка попреченост во Скопје со име СОУ „Иднина“. Статутот на Град Скопје, Решение бр. 07-22023 од 18. 06. 1971 година, се основа специјалното основно училиште „Иднина“. Името е одраз на вербата во посветла иднина на децата со пречки во развојот.
Според Закон за основно образование (Сл.весник.161/19) во учебната 2021/22 училиштето беше трансформирано во Основно училиште со ресурсен центар со што е проширена неговата дејност и таа опфаќа:
1.Одделение за настава-одделенска настава,предметна настава,комбинирана настава
2.Одделение за стручни соработници за ресурсни,специјализирани и рехабилитациони услуги и поддршка на инклузивното образование
3.Одделение на стручни соработници за едукација и координација
 

Каде се наоѓаме?

ОУРЦ„Иднина“ - Скопје
Ул. Втора Македонска бригада бр.3
1000, Скопје
Република Северна Македонија
  • Основното училиште со ресурсен центар “Иднина” Скопје е државно училиште лоцирано на територијата на општина Чаир. 
  • Пристапот до училиштето е возможен со постоечкиот градски сообраќаен транспорт, автобуските линии: 57,19 и 9,35,81,47,61

Зошто да не одберете нас?

Затоа што работиме со љубов!

Контактирајте не:

Тел/факс: 02 2621 976
Тел: +389 71 249 481