Индивидуален логопедски третман

Нарушувањето  во  изговорот,  говорот,  јазикот, читањето  и пишувањето,  се чести појави   кај  ученици  со пречки во развојот. Ваквите нарушувања ја отежнуват и оневозможуват вербалната  комуникација,  а со тоа го попречуваат наставниот процес и совадувањето на наставната содржина. Во нашето училиште постои логопед. Една од  задачите  на   логопедот во  воспитно   образовниот   процес  е  навремено  откривање   на  ученици – логопати   и  работа   на  нивното тстранување  и ублажување.  Во таа насока логопедот  ги дава следните услуги:
-Откривање, пружање и следење на адекватна логопедска помош на  ученици  со говорно -јазична паталогија;( Утврдување на сотојбата со:-говорните органи-изговорот на гласовите;-говорно - јазична развиеност;-способноста за читање; -способноста за пишување.)
-Запознавање на  родители  и  наставниот персонал  со видот и степенот на говорно – јазичната патологија кај учениците, текот на логопедските вежби и резултати од истите; 
-Изработка  на индивидуална  програма  за работа  на  ученици  опфатени  со логопедски   вежби  со    водење   на дневен  оперативен  план  за  вежбите,изготвување на логопедски дневник за водење на вежбите
-  Советодавна работа со родителите и наставниците – давање стручни совети  и  напатствија за работа;
-Пружање стручна помош  на  наставниците во изработка на програмата за работа;
-  Учество во организирањето на целокупната воспитно - образовна работа во училиштето.

Цел на третманот

Целта која се стремиме да ја постигнеме со самиот третман не е само развој на вербалната комуникација, туку воедно и развој на невербалната комуникација како и развој на целокупната личност на детето. Најважни услови за да се постигне успех се методичност, постапност како и трпение кое го покажува терапевтот / логопедот со децата.
Нашата главна цел и улога е на ученикот и на неговото семејство да им помогнеме да продолжат полесно низ животот, да видат дека надежта сепак постои и дека заедно ќе ги совладаме сите пречки, какви и да се и дека ќе успееме во тоа.
Се стремиме кон тоа да се прифатат различностите и сите да бидеме еднакви без разлика дали сме мали или големи дали можеме да зборуваме, читаме пишуваме или имаме аутизам. Сите сме еднакви и сите имаме што да му покажеме на светот.