16 септемвриСветски ден за заштита на озонската обвивка
18 септемвриМеѓународен ден на геолозите
22 септемвриМеѓународен ден без автомобили
26 септемвриСветски ден на чисти планини (шуми)
4 октомвриСветски ден за заштита на животните, Почеток на недела на Вселената
6 октомвриСветски ден на живеењето (за заштите на населението)
8 октомвриМеѓународен ден за намалување на уништувањето на природата (за намалување на природни катастрофи)
10 октомвриМеѓународен ден за борбе против природни катастрофи (втора среда во октомври)
15 октомвриМеѓународен ден на пешачење (ден на бел стап)
16 октомвриМеѓународен ден на храната / „антимекдоналд ден„/ден на лебот
17 октомвриМеѓународен ден за образование на сиромашните (за искоренување на сиромаштијата)
20 октомвриДен на јаболкото / ден за борбе против пушењето
8 ноемвриМеѓународен ден на урбаните животни средини
27 ноемвриМеѓународен ден против потрошувачката треска
29 декемвриМеѓународен ден на биодиверзитетот (биолошка разновидност)
2 февруариСветски ден на мочуриштата
5 мартСветски ден за заштеда на енергија
21 мартПрв ден на пролетта кога започнуваат активностите на младите во РМ за заштита на околината
21-28 мартДенови на пролетта за заштита на околината
22 мартСветски ден за заштеда на водите
23 мартСветски ден на метеорологијата
7 априлСветски ден на здравјето
22 априлСветски ден на планетата
15 мајСветски ден за заштита на климата
31 мајСветски ден против пушењето
5 јуниСветски ден за заштита на животната средина
8 јуниСветски ден на океаните
17 јуниСветски ден против сушата