Еколошка секција

Делот за животната средина има за цел да ги информира учениците за последиците од промената на животната средина како резултат на несовесното дејствување на човекот. Заштита и подобрување на животната средина е цивилизациска обврска на човештвото, а образованието за животната средина е составен дел од културата на живеење. Неопходно е постојано да се надоградуваат моралните принципи на учениците во однос на природата и животната средина, преку подигање на свеста за животната средина и практикување на еколошко однесување.

Еколошката секција е фокусирана на:

  • Развивање на свесност кај учениците за важноста на естетиката, екологијата и хигиената во секојдневниот живот;
  • Развивање на одговорност за зачувување на уметничкото наследство, културното наследство, екологијата и хигиената во животната средина;
  • Поттикнување на индивидуална акција на учениците и наставниците во развојот на естетската, еколошката и хигиенската свест.

Еколошки дел – цел:

Целта на секцијата за животна средина е да се вклучат сите училишни ресурси со цел да се започне процесот на одговорност и свесност за животната средина. Исто толку е важен и за учениците и за наставниот кадар.
Преку сите акции, членовите на секцијата за животна средина оставаат добар пример за тоа како треба да се бориме да зачуваме сè што природата несебично ни дава!
Во текот на годината организираме акции на зеленило, садење растенија, формирање еколошки агли и собирање на пет амбалажи. Учениците  учествуваат во активно чистење на дворот, садење растенија, наводнување ... И со среќа и задоволство на лицето ги набудуваат плодовите на нивниот труд. Секој поединец со своето однесување, може да придонесе за заштита на животната средина и елементарно разбирање на еколошката порака „размислете на глобално ниво, дејствувајте локално“, да развивате почит и љубов кон природата.