Посебно место во слободните ученички активности во нашето училиште зазема и драмско-рецитаторската секција. На овие часови учениците се збогатуваат со нови знаења и вештини од областа на драматизацијата. Се оспособуваат за  интерпретирање на уметничкиот збор. Оваа секција посебно е насочена кон оние ученици кои покажуваат способности и можности за сценско изразување, движењата, говорот, импровизацијата. Ова кај учениците ја потикнува нивната инвентивност и креативност.Целта  на оваа секција е учениците да се оспособуваат за користење на драма техниките кои потоа може да секористат и за  усвојување на наставни содржини  и се разбира да чуствуваат љубов кон пишаниот збор.