ДРАМА процес во Вашата училница

ИМАГИНАЦИЈА, ПАНТОМИМА, СИМУЛАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ ВО МАЛИ ГРУПИ ИЛИ СОСТАНОЦИ, ИНТЕРВЈУ, НАРАЦИЈА, МУЗИЧКА СЛИКА, ЦРТАЊЕ ИЛИ ПИШУВАЊЕ се техниките кои се употребуваат во процесот на драма терапијата.

Прочитај повеќе

Како квалитетно да го поминеме летниот распуст „Човештвото им должи на децата сè најдобро што може да им се даде “ – од Декларацијата за правата на децата

Како поминува оваа училишна година која по многу се разликува од други изминати години и се ближи летниот распуст се повеќе меѓу родителите станува актуелно прашањето како учениците да го поминат летниот распуст.И покрај тоа што еден дел од ова учебна година учениците го поиминаа дома со on- line учење, сепак летниот распуст е предизвик сам по с

Прочитај повеќе

ДОМАШНИТЕ ЗАДАЧИ - ЗНАЧАЕН ДЕЛ ОД ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС НА ДЕТЕТО

Домашните задачи за учениците со посебни образовни потреби не секогаш мора да бидат во контекст со активностите на часот, понекогаш можат да бидат активности за самопомош или активности за моторика или развивање на некои други функции кај детето. Сите овие активности работно ќе го ангажираат детето во добар дел од денот,но ќе имаат рехабилитациска

Прочитај повеќе