Училишната библиотека при Основното училиште со ресурсен центар „Иднина“ функционира од почетокот на основањето на училиштето во 1971 година. Поради специфичната дејност на училиштето, библиотеката со текот на годините е опремувана, покрај со лектирни изданија и дела од македонската и светската книжевност, и со списанија и стручни трудови и дела од областа на специјалната едукација и рехабилитација.

Библиотеката во основното училиште со ресурсен центар „Иднина“ е интегрален дел од воспитно-образовниот процес во училиштето насочен кон едукација на ученици со пречки во развојот. Освен како подршка на учениците и наставниците во нивната работа на наставните часови, библиотеката е отворена и за родителите на учениците кои се најчесто нивна придружба во училиштето. Просторијата наменета за библиотека во училиштето е пријатна просторија, уредена според потребите на децата – сликовници, звучни сликовници, сликовници со меки корици поставени на ниски полици за да можат учениците сами да посегнат по нив.

Следејќи ги општетствените промени и развојот на инклузивните процеси во општетството, библиотекарот континуирано одржува чекор со новините во примената на инклузивен пристап во својата работа. Дејноста на библиотекарот не се одвива само во рамки на училиштето, туку сè повеќе е насочена кон создавање услови за соработка со другите јавни библиотеки во државата и воведување на учениците во светот на книгите, со што се развива љубовта кон книгите, од една страна, и нивната прифатеност во пошироки општетсвени рамки, надвор од училиштето, во институции од областа на културата. Почитувајќи ги правата на децата според Конвенцијата за правата на детето, од исклучителна важност е да им се обезбедат услови и средина каде што во ниеден момент децата не би се почувствувале отфрлено. 

 

Библиотечен фонд

Библиотечен фонд Библиотеката на Основното училиште со ресурсен центар „Иднина“, располага со библиотечен фонд од 3640 книги, односно 1259 наслови. Најголемиот број книги се однесуваат на детската литература, а освен лектирни изданија, библиотеката оваа година е опремена и со звучни сликовници, сликовници со меки корици и дидактички игри.

Затоа што библиотеката е директна поддршка не само на учениците, туку и на наставниците, од големо значење е набавката на речиси сите современи стручни книги од професорите од Институтот за специјална едукација и рехабилитација, како и голем број зборници од актуелните научно-стручни конференции.

Посебно сме горди на делот белетристика, каде што имаме книги од светстката и домашната белетристика, некои од нив дури и од првите изданија. Освен споменатите, училишната библиотека располага и со: списанија, брошури, зборници, литература на други јазици (српски, турски, англиски), монографии. 

Регистарот на книги е достапен во електронска форма и секое издавање на книгите се забележува во електронска форма. 

Активности

Активностите на библиотеката се одвиваат во рамки на училиштето, преку одбирање материјали за приредба, подготовка на учениците за рецитирање и драматизирање, но и надвор од него.

Во изминатата 2023 година, по повод Денот на мајчиниот јазик, во рамки на проектот „Учениците со посебни потреби се смеат преку арт терапија“, заедно со гостите од Португалија, Турција, Романија, Литванија бевме во посета на Народната универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ и одржавме работилница на тема „Мајчиниот јазик е богатство“. На работилницата нашите ученици разговараа за различните јазици што се говорат во нашата држава, а потоа направивме плакат со песнички на различни јазици; во создавањето на плакатот се вклучија и гостите од другите држави.

Пред реализацијата на пролетната екскурзија во Зоолошката градина, учениците се запознаа со различните видови животни преку книгите во библиотеката. Тоа е практика пред секоја екскурзија – кога станува збор за некој локалитет, се запознаваме со локалитетот преку четивата од библиотеката.

Со цел да се запознаат со дејноста на јавните градски библиотеки, ја посетивме Градската библиотека „Браќа Миладиновци“, каде што се запознавме со нивниот библиотечен фонд и со дејноста книговезница.

Соработката со Градската библиотека продолжи и на почетокот на учебната 2022/2023 година, кога по повод Месецот на книгата ја посетивме библиотеката „Цветан Димов“ во Чаир и творевеме на тема „Есен“. Нашите ученици добија бесплатно зачленување, а библиотекарката и наставничката благодарници.

Библиотекарката како дел од Еразмус проект, зеде активно учество во промоција на училиштето во Република Турција, а исто така и оствари соработка со библиотекарот на училиштето за деца со пречки во развојот во Мерсин, Република Турција. При нивната посета на нашето училиште имаа можност да го видат и библиотечното катче поставено во ходникот на училиштето и достапно за користење.

Активно соработуваме со библиотеките на ООУ „Невена Георгиева – Дуња“, ООУ „Лазо Трповски“, ООУ „25 Мај“, а секако дека сме расположени за соработка и со другите училишта, што е и во планот на библиотекарот. Библиотекарот на училиштето ги следи сите новости од издавачките куќи.

Соработуваме со „Едука Мак“, „Просветно дело“, „Литература“. Како магистер по инклузивно образование, библиотекарот се претставува со свои трудови на меѓународни конференции во земјата и во странство, а оваа година беше објавен и нејзиниот труд во периодично списание „Библиотекраство“ под наслов Библиотеката како дел од инклузивната средина во основните училишта.

Како учесник во издавањето и промоцијата на збирката „Направи со мене, не за мене“, оваа година библиотеката организираше подарување на книгата на сите основни училишта коишто се во реонот на ОУРЦ „Иднина“.

Библиотекарот има своја улога при интервјуирање на кандидатите за вработување во делот проверка на знаењата на македонскиот јазик, за што изработи соодветен тест.

Исто така при посета на студентите од Институтот за специјална едукација и рехабилитација, 8 библиотекарот ја истакнува важноста на библиотеката во едно основно училиште со ресурсен центар со соодветна презентација на активностите.

Како дел од тимот за мултиетничка интеграција и тимот за антикорупција, спроведува анкетни прашалници за родителите и учениците, подготвуваа соодветни презентации што наставниците можат да ги користат во рамки на наставата.

Од големо значење е уредувањето на библиотеката за новогодишните празници, работа во која учениците навистина уживаат и испраќањето новогодишни честитки до нашите поддржувачи од јавниот и од приватниот сектор.