Партнери: „Just Smart“-d.o.o - Serbija
В
реметраење: Декември 2021 - Јуни 2022
Цели/задачи//резултати: Подобрување на квалитетот на едукативниот процес во Република Северна Македонија
Модернизација на пристапот во основните и средните училишта базиран на дигитализација, модерна технологија и мултимедијални формати
Поддржувачи: United Nations Development Programme
 
Еразмус +програмите овозможија 28 вработени во нашата институција да го унапредат својот професионален развој и несебично да ги споделат искуствата.

CISSE – "Creative Innovative Solutions in Special Education"

Партнери: Europass SRL d.o.o. Italy,
                      Hrvatska udruga “Prichalica”,
                      Skupina primera d.o.o Slovenia
Времетраење: 03.06.2019 - 02.06.2021
Цели/задачи/резултати: Воведување нови креативни методи во наставата, Дигитализација на наставни содржини, Поддршка на родители, наставници и ученици
Поддржувач/и: Национална агенција за европски образовни програми и мобилност 

SSNSAT- "Students with special needs are smiling with art therapy"

Партнери: Mersin/Tarsus-Emine Boro Ortaokulu-Turkey
                      Agrupamento Escolas Trigal Santa Maria
                      Portugal
                      Vilniaus Shilo mokykla - Lithuania
                      Scoala Fratii Popeea - Romania
Времетраење: 01.10.2019 - 30.09.2021
Цели/задачи/резултати: Размена на позитивни искуства помеѓу партнерите за методи и техники кои се користат во насатавата за ученици со потешкотии во учењето преку принципите на арт терапија 
Поддржувачи: Национална агенција за европски образовни програми и мобилност-Турција
ГАЛЕРИЈА

"Социјална интеграција на ученици со попреченост"

Партнери: Институт Конфуциј УКИМ-РСМ
Времетраење: Декември 2019 - 
Цели/задачи/резултати: Воведување нови различни алатки и креативни техники во реализација на наставниот процес
Поддржувачи: Институт Конфуциј УКИМ-РСМ
ГАЛЕРИЈА

„Направи со мене, не за мене“

Времетраење: Април - Ноември 2021 година
Цели/задачи/резултати: унапредување на врсничката соработка како основа за обезбедување услови за инклузивно обрзование. 
Поддржувачи: Министерство за култура на Република Северна Македонија

"Мултикултурализам и меѓуетничка интеграција и толеранција"

Партнер/и: ООУ „25 Мај“ - Скопје
Цел/задачи/резултати: Развивање на мултиетничка интеграција и толеранција помеѓу учениците
Поддржувач/и: Министерство за образование и наука

Реализирани проекти

Име на проектотУчество на 18- ти Меѓународен фестивал „Прекрасен театар“ - Чеф, Полска
Времетраење: Февруари – Септември 2022
Цел/задачи/резултати: Социјална инклузија преку глума и танц
Поддржувач/иМинистерство за култура и Град Скопје
Име на проектотУчество на 17- ти Меѓународен фестивал „Прекрасен театар“ - Чеф, Полска
Времетраење: Февруари – Септември 2019
Цел/задачи/резултати: Социјална инклузија преку глума и танц
Поддржувач/и: Министерство за култура и МОН
Име на проектотУчество на 16- ти Меѓународен фестивал „Прекрасен театар“ - Чеф, Полска
Времетраење: Февруари – Септември 2018
Цел/задачи/резултати: Социјална инклузија преку глума и танц
Поддржувач/и: Министерство за култура