Заедничка родителска средба

Училиштето ги интензивира напорите за вклучување на родителите во активностите и работата на училиштето, преку подобрување и зголемување на информираноста за новините во работата.  На 25 Октомври 2019 година, реализиравме заедничка родителска средба за сите родители од училиштето со цел запознавање со активностите на Директорот, стручната служба и координаторите во однос на трансформација на училиштето кон Училиште со ресурсен центар. 

Галерија