Ирена Наумовска
Специјален едукатор и рехабилитатор
одделенски раководител I-1 одделение
м-р Специјален едукатор и рехабилитатор
одделенски раководител на
I-1 одделение

Соња Божиновска
Специјален едукатор и рехабилитатор
одделенски раководител II-1 одделение

Ивана Здјелар
Специјален едукатор и рехабилитатор
одделенски раководител II-1 одделение

Милена Трајчевска
Специјален едукатор и рехабилитатор
одделенски раководител III-1 одделение
Татјана Митковска
Специјален едукатор и рехабилитатор
одделенски раководител  III- 1 одделение
Ана Б. Јовановска 
Специјален едукатор и рехабилитатор
одделенски раководител  III- 2 одделение  
Сања Станковска
Специјален едукатор и рехабилитатор
одделенски раководител  III одделение – подрачна паралелка при ООУ ,,Кочо Рацин” -Петровец
Анета Бичковска
Одделенски наставник, едногодишна доквалификација на Институтот за специјална едукација и рехабилитација во Скопје
одделенски раководител  IV- 1 одделение
​Наташа Колевска
Специјален едукатор и рехабилитатор
одделенски раководител  IV- 1 одделение  
Анкица Стрезовска
Специјален едукатор и рехабилитатор
одделенски раководител на V- 1 одделение  
Лазар Јованов
Специјален едукатор и рехабилитатор
одделенски раководител на V- 1 одделение
Даниела Митревска
Специјален едукатор и рехабилитатор
класен раководител на V- 2 одделение Ивана Мицевска
м-р Специјален едукатор и рехабилитатор
класен раководител на V- 2 одделение
Ивана Василевска Петровска
м-р Специјален едукатор и рехабилитатор
 
Лена Пехчевска
 Наставник по Физичко и здравствено образование, едногодишна доквалификација на Институтот за специјална едукација и рехабилитација во Скопје
класен раководител на VI- 1 одделение
секција за училиштен спорт и здравје

Соња Милошевска
м-р Специјален едукатор и рехабилитатор
класен раководител  VII- 1 одделение
​​Наташа Јованоска
м-р Специјален едукатор и рехабилитатор
класен раководител  VIII- 1 одделение
Пецо Стојановски
 Наставник по Техничко образование, едногодишна доквалификација на Институтот за специјална едукација и рехабилитација во Скопје
класен раководител  VIII- 2 одделение

Емилија Георгиева
м-р Специјален едукатор и рехабилитатор
класен раководител  IХ- 1 одделение
Линдита Даци
Специјален едукатор и рехабилитатор
класен раководител  I и II одделение – комбинирана паралелка на албански наставен јазик

Авидан Умери
Одделенски наставник -  едногодишна доквалификација на Институтот за специјална едукација и рехабилитација во Скопје
класен раководител  III и IV одделение – комбинирана паралелка на албански наставен јазик
 
Рејхане Хасани
Специјален едукатор и рехабилитатор
класен раководител I, III, V, VI и VII одделение – комбинирана паралелка на албански наставен јазик

Никола Нешевски
Специјален едукатор и рехабилитатор
класен раководител  III и VIII одделение – комбинирана подрачна паралелка при ООУ ,,Гоце Делчев” -Илинден
 
Аделина Хаскај
 м-р Специјален едукатор и рехабилитатор
класен раководител  I, IV и V  одделение – комбинирана подрачна паралелка на албански наставен јазик при ООУ, 25 Мај” – Гази Бабае
Специјален едукатор и рехабилитатор
класен раководител  IV и V одделение – комбинирана паралелка на албански наставен јазик
 
Семиха Таири
Специјален едукатор и рехабилитатор
класен раководител  VII и IX одделение – комбинирана паралелка на албански наставен јазик
 
Магдалена Китановска
м-р Специјален едукатор и рехабилитатор
класен раководител VII и VIII одделение – комбинирана паралелка
 
 
Симона Георгиевска
Специјален едукатор и рехабилитатор
  • предметен наставник, Работа со компјутери

 Ружица Димитриевска
наставник по Ликовно образование
 
Соња Цоковиќ
Одделенски наставник, едногодишна доквалификација на Институтот за специјална едукација и рехабилитација во Скопје
  • дневен престој

Зоран Мирчовски
Наставник по музичко образование, едногодишна доквалификација на Институтот за специјална едукација и рехабилитација во Скопје
Златко Петревски
Специјален едукатор и рехабилитатор